PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

A regisztráció elkezdődött!

Az Intézkedés célja:

A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A költségvetési támogatásban részesíthetők köre:

 1. az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
 2. az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

Költségvetési támogatás nyújtható:

 1. az üzlet
  • külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
  •  bővítésére, építésére,
  • akadálymentesítésére,
 2. a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
 3. az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
 4. az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
 5. az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre – kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.

Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.

A költségvetési támogatás mértéke:

Támogatható tevékenységek pontok szerint Intenzitás Az igényelhető támogatási összeg felső határa (Ft)
1-es pont 80% 50.000.000,-
2-es és 3-as pont 75% 12.000.000,-
4-es pont 50% 5.000.000,-

Az 5. pontban meghatározott tevékenység esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető a támogatás a fenntartási időszak végéig.

A költségvetési támogatással érintett üzletre vonatkozó szabályok:

A költségvetési támogatással érintett üzletnek, illetve az annak helyet adó ingatlannak a támogatott tevékenység megvalósulását követően meg kell felelnie a hatályos jogszabályi feltételeknek, és az üzletnek mind külső, mind belső állapota meg kell hogy feleljen a rendezett környezet elvárásainak, különös tekintettel a településképi arculati szabályoknak.

A költségvetési támogatással érintett üzleten, illetve az annak helyet adó ingatlanon a támogatói okiratban meghatározott, a költségvetési támogatásra vonatkozó tájékoztató tábla elhelyezése kötelező.

A költségvetési támogatással érintett tevékenység megvalósítását követően annak meg kell felelnie a támogató által a támogatói okiratban meghatározott homlokzati leírásnak és az arculati kézikönyvben meghatározottaknak.

A költségvetési támogatással érintett üzlethelyiségnek – ha a postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködést a kedvezményezett vállalta – alkalmasnak kell lennie arra, hogy a postai közreműködői tevékenység ellátásához, valamint a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosíthatóak legyenek akár az alapműködéstől elkülönülten, külön helyiség biztosítása nélkül is.

Közösségi tér kialakítása esetén az azt igénybe vevők részére elsődlegesen az üzletben szükséges kialakítani egy megfelelő méretű teret, amely legalább 6 fő részére pihenési lehetőséget biztosít asztallal. Ha az üzletben ilyen tér nem alakítható ki, az üzleten kívül kell a megfelelő fedett pihenőhelyet biztosítani.

Biztosítékok:

A támogatói okiratban rendelkezni kell:

 • a kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának vagy
 • a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtásának a kikötéséről.
 • A 2. pontban meghatározott támogatható tevékenység esetén az üzletnek helyet adó ingatlanra a támogatási jogviszony létrejöttétől számított 5 évig terjedő időtartamra a költségvetési támogatás mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
 • A támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett választása szerint legalább egyet:
  • jelzálogjog ingatlanra,
  • jelzálogjog ingóságra,
  • bankgarancia,
  • garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy
  • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.
 • A támogatói okiratban meghatározott biztosítékok mértéke nem haladhatja meg az e rendelet szerint nyújtott költségvetési támogatás összegét

Fenntartási időszak a támogatás elszámolásától számított 5 év.

A támogatási kérelem benyújtási határidejét a támogató a lebonyolító szerv és a Kormány honlapján, legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban közzéteszi.

További információ az alábbi linken található:

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet