PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Tervezet! Akár 60%-os támogatás állattartó telepek fejlesztésére és eszközbeszerzésre!

A felhívás indokoltsága és célja:

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft,
 • a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft,
 • a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft,

Támogatási intenzitás:

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése;
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése;
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése;
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése;
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése;
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (mindegyik célterületnél)
 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.(mindegyik célterületnél)
 • Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
  • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (mindegyik célterületnél)
  • Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése. (csak az 1. célterületnél)
  • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter, csak a 3., 4. és 5. célterületeknél),
  • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. (csak a 3., 4. és 5.célterületeknél)

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítés:
  1. szakmai előkészítés;
  2. közbeszerzés;
 2. Mérnöki feladatok.
 3. Projektmenedzsment.
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
 5. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés.
 6. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.
 7. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 8. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése.
 9. Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.
Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei 5%

ebből

 • közbeszerzési eljárások lefolytatása (1%)
 • tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%)
 • műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
 • könyvvizsgálat (0,5%)
 • projektmenedzsment (2,5%)

 

Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés 15%
 • terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
2%

Nem támogatható tevékenységek:

 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Új állattartó telep létesítése.
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia építése, kialakítása.

A Felhívás keretében támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:

 • az 1. célterületen baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk);
 • a 2. célterületen sertésfélék (házi sertés, vaddisznó);
 • a 3. célterületen szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly)
 • a 4. célterületen juh- és kecske félék;
 • az 5. célterületen lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla.

Egyéb elvárások:

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

 • Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.
 • A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 12. napjától 2021.július 6. napjáig van lehetőség.

                                   Első szakasz:                                 2021. május 12. – 2021. május 25.

                                   Második szakasz:                         2021. május 26. – 2021. június 8.

                                   Harmadik szakasz:                       2021. június 9. – 2021. június 22.

                                   Negyedik szakasz:                        2021. június 23. – 2021. július 6.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap állrendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.