PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Egyházak tulajdonában lévő temetők fejlesztésére, akár 30 millió forint támogatás a Magyar Falu Program keretein belül.

Az Intézkedés célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők és temetkezési emlékhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatására.

A támogatás intenzitása: 100%

Előleg: 100%

Pályázatra jogosultak köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 01. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni;
 • abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anya-egyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, filia támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen van;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Támogatható tevékenységcsoportok:

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban2 lévő temetők, épületek tekintetében:

 • új ravatalozó építése;
 • meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal3 kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint);
 • a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000 forint);
 • Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
 • azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • a meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások:

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (urnákat őrző emlékhely/épület temetőben) kialakítása, felújítása;
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például: az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
 • hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • temető bekerítése (belső, akár élő-sövénykerítés kialakítása);
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például: kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például: vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • a meglévő épületek vagy építmények állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (támogatási kérelem-dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.