PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Elérhető a pályakezdő gyakornokok foglalkoztatását támogató pályázati lehetőség. 100%-os támogatás bérre, járulékra, eszközbeszerzésre és ingatlanberuházásra.
A támogatási kérelmek beadása 2020. május 12. 12.00 órától átmenetileg szünetel.

A felhívás célja:

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap.

Igényelhető támogatási összeg: min. 2.500.000 Ft max. 22.176.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Előleg: 25%

Támogatást igénylők köre:

Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.

A pályázat benyújtását megelőző évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek.

Jogi forma szerint:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok:

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
 • 114 – Részvénytársaság,
 • 116 – Közkereseti társaság,
 • 117 – Betéti társaság,
 • 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság,
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság,
 • 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12- szövetkezet)

Támogatható tevékenységek köre:

 1. Gyakornokok bérköltsége (bér + munkáltatói terhek)
  1. 6 hónapon keresztül, minimum a mindenkori garantált bérminimum, szoc.ho. járulék maximum összesen 360.000,- Ft/ fő/ hónap
 2. Gyakornoki kapcsolattartó költsége + munkáltatói terhek
  1. legfeljebb 6 hónapon keresztül, maximum bruttó összesen 120.000,- Ft/fő/hónap

(br. bér+járulék összesen)

 • Egyéb költségekre a személyi jellegű költségek +40%-áig:
  • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
  • Anyagköltség;
  • Eszközbeszerzés;
  • Immateriális javak beszerzése;
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás;

A gyakornokokra vonatkozó előírások

 • 25 év alatti az Ifjúsági Garancia rendszerben való regisztráláskor.
 • Iskolarendszerben, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett OKJ szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítések).
 • Nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
 • A munkaviszony megkezdésekor nem dolgozik és oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a tovább foglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációja.
 • A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

A gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozó előírások

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen.
 • 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 • Gyakornokok munkájáról előrehaladási naplót vezet.

Egyéb feltételek

 • Saját tőke nem negatív és a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá nem csökkent.
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a benyújtást megelőző év nettó árbevételét és mérlegfőösszegét.
 • Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.
 • Pontozásnál előnyt jelentő szempontok: 2 vagy több teljes lezárt üzleti év, foglalkoztatottak létszáma növekedett az elmúlt két évben, tanulószerződéssel rendelkezik a benyújtást megelőző 3 évre vonatkozóan, 2 vagy több gyakornokot kíván foglalkoztatni a projekt keretében, a pályázó árbevétele a benyújtást megelőző két évben növekedett.

A projekt megvalósításának maximális időtartama 15 hónap lehet (ami tartalmazza a továbbfoglalkoztatási időszakot is).

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. és 2021. április 30. között lehetséges.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.


Gyakornoki pályázat