PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

Megjelent! Akár 95%-os támogatás önkormányzatok és nonprofit szervezetek számára!

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

Támogatási intenzitás: minimum 75% maximum 95%.

Előleg a megítélt támogatási összeg maximum 50%-a.

Támogatást igénylők köre:

 • Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény ( 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
 • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
 • mobil eszközök beszerzése;
 • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:

 • Helyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
 • szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.);
 • a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése;
 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek maximum 5 millió forintig támogathatók:

 • Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

 • Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek);
 • food truck beszerzése;
 • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
 • parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése.

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:

 • Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása;
 • használati térelemek beszerzése;
 • vagyonvédelmet célzó beruházások;
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása;
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése;
 • szociális és hatósági helyiségek (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése (pl.: gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.).

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 02. napjától 2022. december 17. napjáig van lehetőség.

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap állrendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.