PBKIK_Védjegy_kamara_protask   bni_7401

Megjelent a GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára Felhívás

Igényelhető támogatási összeg:

 • min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

 • 100% (Képzési támogatás esetén: 50-60%)

Előleg: 50%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 30-tól 2017. október 30-ig van lehetőség.

Támogatást igénylők köre:

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

A projekt területi korlátozása:

A kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

 • a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása:

Elszámolható költségek (Felhívás 5.5.):

a) Projekt előkészítés költségei

 1. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (legfeljebb 3 000 000 Ft)
 2. Közbeszerzés költsége

b) Projektmenedzsment költségei

 1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
 2. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség
 3. Egyéb projektmenedzsment költség

c) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség

d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

 1. Egyéb szakértői szolgáltatás
 2. Képzéshez kapcsolódó költségek (képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.)
 3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)

e) Célcsoport támogatásának költségei (útiköltség, ellátási költség, személyi jellegű ráfordítás)

A Felhívás 5.5. a) b) és dc) pontja szerint elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 9%-át,

 • amelyből az 5.5 aa) költségtípuson legfeljebb 3 000 000 Ft számolható el
 • amelyből az 5.5 dc) költségtípuson legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a számolható el

Műszaki szakmai elvárások:

Képzési terv készítése kötelező.

Képzésekkel kapcsolatos elvárások:

 • a támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie
 • a támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet nyelvi képzés
 • támogatási kérelem elbírálásakor előnyt élveznek: az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához szükséges képzések, a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítő képzések, valamint a munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célzó képzések
 • a képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás
 • a képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként
 • a képzés minimum időtartama 20 óra

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások:

 • kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozások saját munkavállalóinak képzése támogatható
 • a középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie, mikro-és kisvállalkozások esetében előnyt élvező szempont a hátrányos munkavállaló képzésbe történő bevonása

Kötelező vállalások:

 • A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya – középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő
 • A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása – a képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők munkavállalók min 80%-a

Indikátorok:

 • Munkahelyi képzésben részt vevők száma – min. 3 fő
 • A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma – a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80% (amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, 60%)

Kiválasztás:

 • pontozási szempontrendszer: 100-ból minimum 50 pont elérése szükséges
 • a támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósításától számított 3 év

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredményorientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!

GINOP-3.2.2-16