PBKIK_Védjegy_kamara_protask   bni_7401

Felfüggesztésre kerül 2017. október 3-án.- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése és/vagy közétkeztetés fejlesztése 75 – 95%- os támogatási intenzitással.

Felhívás célja:

 • Helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése (1. célterület),
 • Közkonyha fejlesztése (2. célterület).

Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás!

Pályázók köre:

 • települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
 • nonprofit szervezet,
 • egyházi jogi személy.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázók területi korlátozása:

 • vidéki térségekben elhelyezkedő települések támogathatóak (Pályázati Felhívás 3. és 4. számú melléklete alapján),
 • nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Igényelhető támogatás összege, intenzitása:

 • 1. célterület esetén maximum 50 millió Ft,
 • 2. célterület esetén maximum 20 millió Ft.

A támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra:

  A támogatás maximális összege Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás Maximális támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település    nem besorolt  kedvezményezett  fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő
1. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%
2. célterület 20 millió Ft 75% 85% 90% 95%


Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület – Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
 • fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
 • üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
 • piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.
2. célterület – Közkonyha fejlesztése esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
 • étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha felújítása, illetve a közkonyha fejlesztése érdekében új konyhahelyiség kialakítása;
 • raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
 • étkező helyiség férőhelyének bővítése (étkezőbútorok beszerzésével, új helyiség kialakításával, meglévő helyiség bővítésével);
 • konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:
 • szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);
 • akadálymentesítés (amennyiben a fejlesztéssel érintett épület/épületrész még nem akadálymentesített);
 • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:
 • szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;
 • szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében.
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:
1. célterület esetében:
 • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;
 • vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);
 • használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;
 • a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
 • parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.
2. célterület esetében:
 • étkező helyiség – férőhelybővítést nem eredményező – felújítása, fejlesztése;
 • épület külső felújítása;
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) kialakítása, átalakítása, felújítása;
 • használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében:
 • projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés),
 • mérnöki feladatok,
 • projektmenedzsment.

Nem támogatható tevékenységek:

 • elektromos parkoló-rendszer kiépítése (1. célterület),
 • új épület építése (2. célterület),
 • új közkonyha létesítése (2. célterület),
 • járművek beszerzése (mindkét célterület).

Elszámolható költségek:

 • építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át);
 • új gépek és berendezések vásárlása;
 • egyéb általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;
 • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
 • ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Általános elvárások:

 • A fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet kell megvalósítani.
 • A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
 • Közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projekt-arányos akadálymentesítés.
 • A tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak.
 • 2. célterület esetében: a kedvezményezettnek a fejlesztéssel érintett településen a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkeznie kell székhellyel vagy telephellyel.
 • A támogatást igénylő helyi termelői piaccal kapcsolatos beruházás esetén a fenntartási időszak alatt a piacon árusító kistermelőkről köteles napi nyilvántartást vezetni, amelyet 5 évig meg kell őrizni és a MÁK kérésére bemutatni.
 • A támogatást igénylő köteles vásártér kialakítása, felújítása esetén évente legalább 2 alkalommal megrendezni az Országos Állat- és Kirakodó Vásár naptárba felvett állatvásárt, kirakodóvásárt vagy állat- és kirakodóvásárt a projektmegvalósítás befejezését követő évtől a fenntartási időszak végéig.

Egyéb vállalások:

 • Ha a kedvezményezett foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalást, akkor a megnövelt létszámot kötelező fenntartani.

Benyújtásra nyitva álló időszak

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. május 22. napjától 2019. május 22-ig. van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Értékelési határnapok

 • 2017. június 22.
 • 2017. július 21.
 • 2017. augusztus 21.
 • …….
 • 2019. május 22.

Elbírálás

Pontozás alapján történik.

Fenntartási kötelezettség

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig.

Határidők

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követően számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

A pályázatírást és a teljes megvalósítási menedzsmentet eredmény orientált konstrukcióban vállaljuk pécsi irodánkban. Keressen fel minket még ma!