PBKIK_Védjegy_kamara_protask PBKIK_BNI_protask
Pineapple

TERVEZET! VP6-6.4.1–21 – “Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése”

A felhívás célja:

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:
  • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén – támogatás maximális mértéke 50%
  • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen – támogatás maximális mértéke 60%
  • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen – támogatás maximális mértéke 70%

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 2. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kapcsolódik.
 2. Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 3. Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 4. Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:

       –új épület építése;

       –olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási       kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési   engedéllyel nem rendelkezik.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése;
 2. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése;

Megjegyzés: Az 1. és a 2. pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében;
 2. Eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.;
 3. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 4. Ingatlan vásárlása;
 5. Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig);
 6. A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása;
 7. Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése;
 8. Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés;
 9. Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 • élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
 • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése;
 • kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
 • helyi közút fejlesztése;
 • mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 • lakófunkciót ellátó épületrész fejlesztése.

Benyújtás:

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. napjától 2022. április 24. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.

Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

Kapcsolat:

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.